gototopgototop

ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛ: +7-978-787-61-31 +38-050-332-45-05

НОВОЕ НА САЙТЕ
Главная Заключение договоров Договор услуг по совместному использованию опор

Договор услуг по совместному использованию опор

ДОГОВІР №_______________

надання послуг із використання опор ПЛ-0,4 кВ

ПАТ “ДТЕК Крименерго” для сумісного підвішування ____

“ ____ ” ________ 2013 р.                           м.Сімферополь

  

___________________________,в подальшому "Користувач" в особі_________________________, який діє на підставі ________________________, з однієї сторони та

       ПАТ “ДТЕК Крименерго”, в подальшому “Крименерго” в особі _________________, який діє на підставі довіреності ______________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  На підставі виконаних “Користувачем” технічних вимог "Крименерго” ____________ "Крименерго” надає “Користувачу” право використовувати: __________опор ПЛ-0,4 кВ для сумісного підвішування: ___________ мм2, L= ______ м(далі мережі)згідно умов даного договору, Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), вимог Правил техніки безпеки, охорони праці, санітарних і протипожежних норм, а також інших діючих нормативних документів з питань технічної експлуатації ПЛ-0,4 кВ і мереж.        

№ п/п

Місце розташування Мережі

Дисп.

№ ТП

Дисп. № лінії

Тип опор

Дисп. №

і кількість   опор

у т.ч. дефектні опори

Дов-жина мережі м

Населений пункт

Вулиця

шт

дисп№

1

       

СВ-9,5

 

-

-

 
Разом:  

-

-

 

 

1.2.  Сторони дійшли згоди, що “Користувач” не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати підписання даного договору здійснює заміну дефектних опор ПЛ-0,4 кВ "Крименерго” і сумісне підвішування мережі на опорах ПЛ-0,4 кВ "Крименерго”, вказаних в п. 1.1 даного договору.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1    Вартість послуг "Крименерго” за використання “Користувачем” опор ПЛ-0,4 кВ, вказаних в п.1.1 даного договору визначена на підставі договірної ціни, яка є невід'ємною частиною договору (додаток № 1) складає: _______грн. в місяць (_______ грн. ______коп.),у т.ч. ПДВ________грн.

2.2    “Користувач” здійснює оплату за отримані послуги щомісячно до 5-го числа наступного місяця шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок "Крименерго” №___________ в ____________, МФО __________, ОКПО ___________.

2.3    Між “Користувачем” і "Крименерго” щомісячно до 15 числа оформлюється Акт виконаних робіт, довідка про вартість виконаних робіт і рахунок оплати послуг "Крименерго” за поточний місяць.Право підпису вказаних документів з боку "Крименерго” надається_______________ РЕМ.

2.4    Вартість послуг і розмір щомісячної оплати за використання опор, вказаних в п.1.1 даного договору, у випадку зміни тарифів, податків і витрат на утримання опор може бути переглянуто "Крименерго” в односторонньому порядку. Зміна вартості надання послуг під час дії договору оформлюється додатковою угодою.

3. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

3.1.   “Користувач” зобов’язується:

3.1.1   Своєчасно здійснювати оплату згідно умов даного договору.

3.1.2   Надати “Крименерго” узгоджену проектну, технічну документацію і відомості про відповідальних за технічне обслуговування мережі.

3.1.3   Виконувати заміну дефектних опор ПЛ-0,4 кВ, вказаних в п.1.1 даного договору,сумісне підвішування і обслуговування мережі на підставі Дозволу "Крименерго” на виконання робіт в охоронній зоні ПЛ-0,4 кВ згідно вимог Правил охорони електричних мереж.

3.1.4   Мережа має бути промаркованою на кінцевих, анкерно-кутових опорах ПЛ-0,4 кВ і всіх муфтах Мережі бірками стійкими до впливу навколишнього середовища з позначенням “Користувача”, основних технічних даних і диспетчерського найменування Мережі.

3.1.5   Не припускатися порушень у роботі об’єктів електропостачання і не виконувати на ПЛ-0,4 кВ ніяких самовільних робіт без попереднього письмового узгодження з “Крименерго”.

3.1.6   Нести відповідальність за збереження і технічний стан мережі.

3.1.7   По закінченню терміну дії даного договору або при його достроковому розірванні припинити експлуатацію Мережі і протягом 10 (десяти) календарних днів після отримання письмового Дозволу "Крименерго” демонтувати мережу.

3.2.   "Крименерго”зобов’язується:

3.2.1   Надати “Користувачу” опори ПЛ-0,4 кВ для сумісного підвішування Мереж.

3.2.2   За 10 днів до початку робіт на підставі звернення “Користувача” забезпечити своєчасний допуск і оформлення Дозволу для підвішування і обслуговування Мережі на опорах ПЛ-0,4 кВ.

3.3.       “Крименерго”має право:

3.3.1  Вимагати безоплатного виправлення недоліків технічного стану Мережі, що виникли внаслідок допущених “Користувачем” порушень або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані "Крименерго”, відшкодовуються “Користувачем” на підставі рахунку “Крименерго”.

3.3.2  За 10 (десять) днів до початку виконання робіт по реконструкції і ремонту ПЛ-0,4 кВ письмово повідомити “Користувача” про необхідність демонтувати або переобладнати Мережу на період виконання робіт. Якщо “Користувач”, незважаючи на своєчасне попередження з боку “Крименерго” у відповідний термін не усунув обставин, що загрожують технічному стану ПЛ-0,4 кВ або виконанню робіт, “Крименерго” має право в односторонньому порядку демонтувати мережі “Користувача”.

3.3.3  Припинити надання послуг «Користувачу» частково або в повному обсязі, без права переукладання Договору «Надання послуг із використання опор ПЛ-______ кВ ПАТ «ДТЕК Крименерго» для сумісного підвішування _______», попередивши «Користувачу» не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку виконання робіт з:

-         реконструкції мережі;

-         зміни конфігурації мережі;

-         технічного переоснащення мережі;

-          вивода мережі з експлуатації.

3.2.3   Інiцiювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків “Користувачем” за неналежне виконання умов даного договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.       У випадку порушення строків щомісячної оплати, передбаченої п.2.2 даного договору, “Користувач” сплачує “Крименерго” пеню у розмірі 0,1% від суми невиконаного (неналежно виконаного) зобов’язання за кожний день прострочення, а за прострочку понад 30 (тридцять) календарних днів “Користувач” додатково сплачує “Крименерго” штраф у розмірі 20% (двадцять процентів) щорічної вартості послуг, вказаної в п.2.1 даного договору.

4.2.       “Крименерго” не несе відповідальності за збереження і технічний стан Мережі “Користувача”, у тому числі у випадку аварійного пошкодження опор ПЛ-0,4 кВ.

4.3.       Сторони не несуть відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором та його додатках, якщо це сталося внаслідок дії третіх осіб, обставин непереборної сили, а саме: пожежі, землетрусу та інших стихійних лих природного характеру, воєнних дій, а також прийняття державними органами нормативних актів, які вводять обмеження, що безпосередньо впливають на виконання обов’язків за цим Договором. При цьому виконання обов’язків відтерміновується відповідно часу, протягом якого діяли такі обставини.

4.4.       Сторона, для якої склалася неможливість виконання обов’язків за цим Договором, зобов’язана протягом 3-х днів письмово повідомити другу Сторону про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Форс-мажорні обставини повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою України.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1.       Усі суперечки за цим договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2.       У випадку, коли Сторони не досягли згоди, спір по договору вирішується в Господарському суді згідно законодавства України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1         Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до__________ року.

6.2         Даний договір вважається щорічно пролонгованим за умови, якщо за місяць до закінчення терміну його дії ні одна із сторін не повідомила письмово іншу про розірвання договору.

6.3         Всі зміни та доповнення до договору будуть дійсними лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

6.4         Ні одна із сторін не має права передавати свої права і зобов`язання за даним договором третій стороні без попереднього письмового узгодження з іншою стороною даного договору.

6.5         Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної сторони.

6.6         Додатки, а також всі зміни і доповнення до даного договору, підписані сторонами, є невід`ємною його частиною.

6.7         Після підписання даного Договору всі попередні домовленості і листування втрачають силу.

6.8         Договір може бути достроково розірваний у випадках:

6.8.1   Виведення "Крименерго” із експлуатації ПЛ-0,4 кВ через її незадовільний технічний стан, повне фізичне зношування і втрату функціонального призначення ПЛ-0,4 кВ через відсутність споживачів електричної енергії "Крименерго”.

6.8.2   Самовільного підвішування “Користувачем” на ПЛ-0,4 кВ додаткових мереж без узгодження з "Крименерго”.

6.8.3   Невиконання “Користувачем” умов даного договору, у тому числі:

-     пункт 1.2;

-     відсутність оплати протягом двох місяців (п.2.2);

-     пункти 3.1.1 – 3.1.6.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1    “Крименерго” є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України.

7.2    “Користувач”є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України.

8. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

8.1    Договірна ціна надання послуг із використання опор ПЛ-0,4 кВ ПАТ “ДТЕК Крименерго” для сумісного підвішування “Користувачем” мережі.

9. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРIН